Admin IPR

Teacher Courses

รายวิชา  การผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Production) […]
Beginner
5 Lectures
Add to Wishlist
Free
รายวิชา  การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ร […]
Beginner
3 Lectures
Add to Wishlist
Free
หลักการนำเสนองานเพื่อพิชิตใจกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อบรรยาย […]
2 Lectures
Add to Wishlist
Free
หัวใจในการพูด 4 ประการ และการใช้ถ้อยคำ หัวข้อบรรยาย 1. […]
2 Lectures
Add to Wishlist
Free
หลักเบื้องต้นในการจัดรายการวิทยุ หัวข้อบรรยาย 1. ธรรมชา […]
2 Lectures
Add to Wishlist
Free