Have a question?
Message sent Close

เกี่ยวกับโครงการ

สถาบันการประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ด้วยแนวนโยบายและภารกิจดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ สถาบันการประชาสัมพันธ์จึงได้รับมอบหมายให้จัดทำระบบ e-Learning และนวัตกรรมสื่อสารการสอนด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้ ความสามารถ รองรับยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ภายใต้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เป็นกรอบแนวทางในการทำงานของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

326438_307859905923586_814282050_o

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับระบบ e-Learning และนวัตกรรมสื่อสารการสอนด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ผ่านแพลตฟอร์มสำหรับระบบ e-Learning

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ