พิธีเปิดหลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” รุ่นที่ 14