4 Core Skills of Speaking and the Use of Word Choice

หัวใจในการพูด 4 ประการ และการใช้ถ้อยคำ

หัวข้อบรรยาย

1. หัวใจและหลักพื้นฐานในการพูด
1.1. การทักผู้ฟังหรือที่ประชุม
1.2 การขึ้นต้น
1.3. การดำเนินเรื่อง
1.4. การสรุปจบ
1.5. บันได 13 ขั้น สู่การพูดที่ประสบความสำเร็จ
2.การใช้ถ้อยคำ
2.1 การใช้ถ้อยคำ
2.2 หลักการใช้ถ้อยคำ
2.3 ลักษณะของประโยค
2.4 การใช้ถ้อยคำและประโยคที่ขัดกับความเป็นจริง
2.5 การดัดแปลงถ้อยคำ และการตีสำนวนและการใช้ถ้อยคำเชิงตรรกวิทยา
2.6 การใช้ถ้อยคำ และหลักในการใช้ถ้อยคำ
2.7 หลักในการพูดหรือเขียนให้เป็นประโยคที่ชัดเจนเข้าใจดีขึ้น
2.8 การเลือกใช้คำให้เหมาะสม และคำที่สร้างพลัง

โดย อาจารย์บุญมา ศรีหมาด  กรมประชาสัมพันธ์

รายวิชา หัวใจในการพูด 4 ประการ และการใช้ถ้อยคำ

1
แบบสำรวจก่อนเรียน
2
บทเรียนเรื่อง หัวใจในการพูด 4 ประการ และการใช้ถ้อยคำ
3
แบบทดสอบหลังเรียน
10 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 164 students
Lectures: 2

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed