Have a question?
Message sent Close
รายวิชา  การผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Production) […]
Beginner
5 Lectures
รายวิชา  การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ร […]
Beginner
3 Lectures
หลักการนำเสนองานเพื่อพิชิตใจกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อบรรยาย […]
2 Lectures
หัวใจในการพูด 4 ประการ และการใช้ถ้อยคำ หัวข้อบรรยาย 1. […]
2 Lectures
หลักเบื้องต้นในการจัดรายการวิทยุ หัวข้อบรรยาย 1. ธรรมชา […]
2 Lectures